Bijlagen

Wilfred den Hartog, Organ Assist

Bijlage 1 - Organisatieprofiel

Rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie

De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de kerntaken ligt bij de managers van de afdelingen. Inherent aan de resultaten van de kerntaken zijn managers verantwoordelijk voor de resultaten die ze daarmee in de regio realiseren op maatschappelijk, economisch en milieugebied. Binnen iedere afdeling is een coördinator aangewezen voor het verzamelen, consolideren en valideren van de relevante data voor de waarde die we in de regio realiseren. Het valideren van data gebeurt op basis van vergelijking met data van voorgaande jaren en toetsing aan de definities. De eindverantwoordelijkheid ligt ook hiervoor bij de directeur. De directeur legt hierover verantwoording af aan de RvC en de AvA. De RvC houdt toezicht en staat de directie met raad terzijde.

Rol in de keten

De ketenverantwoordelijkheid van de NOM ligt vanuit haar strategische doelstellingen en kernactiviteiten voornamelijk in de regio. Onze activiteiten dragen direct bij aan economische en sociale ontwikkeling en indirect aan milieuaspecten van duurzame ontwikkeling. De keten waar de NOM onderdeel van uitmaakt, loopt vanaf het MKB waar de NOM inkoopt tot en met het MKB waarin de NOM investeert, aan adviseert en mee samenwerkt in acquisitie- en innovatieprojecten. De NOM koopt diensten en kantoorartikelen in. In die zin heeft het een beperkte impact op economische-, sociale- en milieuaspecten in de inkoopketen. Omdat de NOM binnen de inkoopketen geen actieve rol als ketenpartner speelt, wordt dit onderdeel van de keten als niet-materieel beschouwd en niet beschreven. De NOM is niet betrokken bij externe controle op ketenbeheer.

Afzetmarkt en vestiging

De werkzaamheden van de NOM zijn gericht op de versterking van de private sector van Noord-Nederland. Vanuit haar acquirerende activiteiten zijn er intensieve contacten met ondernemingen in onder andere de VS, Japan en Noord- Europa. De publieke en private sector in Noord-Nederland worden als afzetmarkt aangemerkt. De NOM heeft haar hoofdkantoor in Groningen en een dependance in Leeuwarden.

Eigendomsstructuur

De organisatie is een naamloze vennootschap. De aandelen zijn voor 50% in het bezit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en voor 50% in het gelijke bezit van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De vennootschap wordt aangestuurd door de directie en heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt.

Operationele structuur

De NOM heeft vier 100% dochterondernemingen, te weten Venture Kapitaalfonds III B.V., B.V. Drentse Participatie Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. die, evenals de NOM, voorzien in risicodragend kapitaal. De vierde dochteronderneming is het InnovatieFonds Noord-Nederland B.V (IFNN), die eveneens voorziet in risicodragend kapitaal. Het Venture Kapitaalfonds III B.V. is medegefinancierd met Europese gelden en daarmee gebonden aan Europese regelgeving. De investeringen van B.V. Drentse Participatie Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. zijn provinciegebonden. De N.V. NOM is de enige aandeelhouder van het IFNN. De volledige beslissingsbevoegdheid rondom het benoemen van de directie e.d. ligt echter bij de financiers van het InnovatieFonds Noord-Nederland (aandeelhouders N.V. NOM). De financiële cijfers van het IFNN worden niet geconsolideerd in de financiële cijfers van de N.V. NOM. De dochterondernemingen hebben geen personeel in dienst.

Bijlage 2 - Profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 12 mei 2017

In de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt aansluiting gezocht bij het publiek-private werkterrein van de NOM. De leden dienen te bezitten over specifieke ervaring, kennis en competenties zodat zij de kwaliteit van de directie in alle opzichten kunnen beoordelen. De RvC werkt als team waarbij alle leden zich laten leiden door de belangen van de onderneming. Ook dient de RvC te bestaan uit personen met waardering voor disciplines anders dan hun eigen.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels tussen mannen en vrouwen in de RvC (minimaal 30% van de zetels bezet door mannen en minimaal 30% bezet door vrouwen). Voor de samenstelling is een profielschets opgesteld, die tijdens de AvA in juni 2015 is herzien. Leden van de RvC worden benoemd op basis van de hierin uiteengezette criteria. De samenstelling van de RvC wordt in eerste instantie bepaald op basis van benodigde expertise en ervaring. De volgende profielen en bijbehorende competenties, kennis en ervaring zijn geformuleerd:

 

Profiel President-Commissaris (voorzitter)

De President-Commissaris is verantwoordelijk voor het collegiaal functioneren van de RvC. Hij vervult een proactieve rol in zijn adviserende en ondersteunde taak richting de Directie en geeft leiding aan de vergaderingen van de RvC en de AvA. Tevens vervult hij –indien gewenst– een intermediaire rol tussen de NOM en haar aandeelhouders en subsidiënten/participanten. Hij initieert de jaarlijkse evaluatie van de RvC en de Directie. De president-commissaris is een vooraanstaand (ex)ondernemer die met charisma en vanuit natuurlijk gezag partijen en publieke belangen weet te verbinden. Hij beschikt over een algemeen management en bedrijfsmatig profiel met nadruk op financieel-economische disciplines. In zijn ervaringsprofiel komen meerdere velden samen: ondernemerschap, (internationale) ervaring met economische ontwikkelingen, ervaring met bedrijfsfinanciering, innovatie, marketing, commercie, maar ook bekendheid met gemeenten en provincie en publiek-private samenwerkingen.

Profiel Innovatie & Business Development

Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis van regionale, nationale en internationale economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, clustervorming en valorisatie van kennis en onderzoeksresultaten (van kennis naar kunde naar kassa).

Profiel Bedrijfsfinancieringen & Venture Capital

Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis en ervaring op het gebied van financiën in het algemeen en van bedrijfsfinancieringen en het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) in het bijzonder.

Profiel Openbaar bestuur

Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis en ervaring op het gebied van openbaar bestuur in het bijzonder op het gebied van regionale en nationale overheden. Bij voorkeur is de betreffende kandidaat actief geweest in het openbaar bestuur d.m.v. een vertegenwoordigende functie.

Samenvattend dient de RvC, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring betreffende:

 • het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen;
 • regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, alsmede van marketing & acquisitie (inclusief van buitenlandse ondernemingen);
 • alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap);
 • en goed bekend te zijn met: het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat Commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van NOM N.V. en het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Tevens is van belang dat de Commissarissen beschikken over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

 

Leden van de Raad van Commissarissen.

Hieronder zijn de individuele profielschetsen van de leden van de Raad van Commissarissen weergegeven.

Prof. dr. Ir. R. Rabbinge (1946)
 

 • Voorzitter RvC en lid benoemings- en remuneratiecommissie.
  Benoemd tot lid in 2011 op aanbeveling van de provincie Drenthe, benoemd tot Voorzitter van de RvC in 2016. Einde termijn: 2020
 • Overige (bestuurs)functies: Emeritus universiteit hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid en adviseur RvB WUR, Adviseur Samenwerkende Noord-Nederlandse provincies voor Agribusiness, Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Lid van CvT Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Lid van Bestuur SER Noord-Nederland, vice-President International Fertilizer Development Centre (Alabama, USA), Voorzitter International Advisory Board Chinese Academy of Agricultural Sciences (Beijing, China), Erelid Board Bibliotheca Alexandria (Egypte), Internationaal voorzitter Commissie voor de M.E.R. (Utrecht), European Ambassador Alliance Green Revolution African Agriculture (AGRA, Nairobi, Kenia).
   

Dhr. B.P. Woldring (1985)
 

 • Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor de profielen Innovatie & Business Development, en
  Bedrijfsfinancieringen & Venture Capital
 • Benoemd in 2015. Einde eerste termijn: 2019
 • Overige (bestuurs)functies: CEO en oprichter Bencom Group, inclusief dochtermaatschappijen Benergy BV (Bellen.com / Gaslicht.com), Bensure BV (Poliswijzer.nl) en Looking for Booking BV, bestuurslid Stichting Koningsspelen, commissielid Topteam ICT Innovatie Ministerie van EZK, lid van Advies ECP.

 

Mr. S.E. Korthuis (1959)

 • Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor vraagstukken rondom openbaar bestuur
 • Benoemd in 2015. Einde eerste termijn 2019
 • Overige (bestuurs)functies: DGA Korthuis Consultancy BV; vicevoorzitter van Toezicht Stichting Aveleijn, tevens voorzitter remuneratiecommissie en lid vastgoedcommissie; lid van
  Commissarissen NV ROVA Holding, tevens voorzitter remuneratiecommissie
   

Mw. A.M.C. Kuks (1964)

 • Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor HR vraagstukken, voorzitter Remuneratiecommissie
 • Benoemd in 2016. Einde eerste termijn 2020
 • Overige (bestuurs)functies: Human Resources Director EMEA Yusen Logistics per 1 januari 2016, Lid van de commissie van Toezicht op het beheer door de Nationale Politie sinds april 2014 tot heden

 

Drs. J. Kruse (1955)

Non-voting member. Profiel onder bijlage 3 (Leden van de Investeringscommissie).

 

Alle Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Bijlage 3 - Leden van de Investeringscommissie

Drs. J. Kruse (1955)

 • Voorzitter investeringscommissie
 • Benoemd in 2016. Einde eerste termijn: 2020
 • Overige (bestuurs)functies: Global M&A Mexichem SAB de CV (Mexico - tot 1 juli 2017), Corporate Director Strategy / M&A Wavin BV te Zwolle (tot 1 juli 2017), DGA Solstice Management B.V. te Hasselt, Commissioner PT Wahana Vinyl Nusantara (Indonesië), Non-Executive Director TaatiSolar Namibia (PTY) Ltd. (Namibië - per 1 juli 2017).

Dhr. J.E. de Vries (1956)

 • Lid investeringscommissie
 • Benoemd 2016. Einde termijn 2018
 • Overige (bestuurs)functies: Directeur Investeringsmaatschappij Schansborg B.V, Lid van Commissarissen Koninklijke Oosterhof Holman Beheer B.V., Lid van Commissarissen en Lid van de strategische commissie
  TBI Holdings.
   

Drs. Y.K. Poelman (1966)

 • Lid investeringscommissie
 • Benoemd 2016. Einde eerste termijn 2020
 • Overige (bestuurs)functies: CEO van het Bionica Innovatie en Expertisecentrum (handelsnaam van Human Affairs & Innovation)
   

Alle IC leden hebben de Nederlandse nationaliteit.

Bijlage 4 - Profielschets van de directie

Drs. S. Jansen (1957)
 

 • Functie: Algemeen Directeur (per 1 maart 2007). Herbenoeming per 1 maart 2015; is verantwoordelijk voor het algemeen management van de organisatie.
 • Bestuursfuncties: Voorzitter Stichting Stadsschouwburg de Harmonie, Voorzitter RvT Het Kopland/Zienn.


Mr. G. Buiter (1962)
 

 • Functie: Plaatsvervangend directeur en Manager Financieringen (per 1 september 2009); geeft leiding aan de afdeling Finance. Bij afwezigheid van de directeur zijn de verantwoordelijkheden/ bevoegdheden gedelegeerd.
 • Bestuursfuncties: Voorzitter Stichting Assagioli Haren, voorzitter Stichting Vrienden van het Behouden Huys.

 

Beide directieleden hebben de Nederlandse nationaliteit.

Bijlage 5 - Participaties en leningen

Participaties en leningentabel

 • Participaties NOM
 • Pre Seed Capital
 • Participaties Venture Kapitaal Fonds III B.V.
 • Participaties Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V.
 • Participaties B.V. Drentse Participatie Maatschappij
Sinds # Naam en vestigingsplaats Aard van het bedrijf % Aantal werknemers
<p><strong>&Talent B.V.</strong>, Groningen<br />
Achtergestelde lening</p>
2009
1

&Talent B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Het aanbieden van producten en diensten voor talentontwikkeling
www.entalent.nl

6
2015
2

Agrilinq Holding B.V.,
Amsterdam
Aandelen
Achtergestelde lening

Online marktplaats voor melkveehouders, handelaren en slachterijen
www.cowlinq.com

25,0% 1
<p><strong>Anome B.V.</strong>, Haren<br />
Aandelen</p>
2009
3

Anome B.V.,
Noordlaren
Aandelen

Het valoriseren van het octrooi dat gebruikt wordt bij elementen voor bijvoorbeeld dijkaanleg en -verzwaring
www.anome.nl

6,0% 1
<p><strong>Anome Projects B.V.</strong>, Haren<br />
Aandelen<br />
Achtergestelde lening</p>
2009
4

Anome Projects B.V.,
Noordlaren
Aandelen
Achtergestelde lening

Het uitvoeren van innovatieprojecten, waaronder GC (Ground Consolidator) projecten
www.anomeprojects.nl

6,0% 1
2016
5

Aquacolor Sensors B.V., 
Oudehorne
Achtergestelde lening
 

Ontwikkelen en produceren van sensors ten behoeve van het meten van waterkwaliteit
www.aquacolorsensors.nl

2
<p><strong>AttachingIT Holding B.V.</strong>, Groningen<br />
Achtergestelde lening</p>
2014
6

AttachingIT Holding B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en verkopen van systemen en diensten op het gebied van beveiligd versturen van grote hoeveelheden data
www.attachingit.com

6
2008
7

Baron-de Boer Beheer B.V.,
Marum
Aandelen
Achtergestelde lening

Teelt en verkoop van champignons
www.baronchampignons.nl

35,0% 1
2016
8

Bioclear Earth B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Adviesbureau op het gebied van milieu en duurzame biotechnologie dat technologisch advies combineert met implementatie
www.bioclearearth.nl

32
2016
9

Biolease Nederland B.V.,
Leeuwarden
Aandelen

Het aanbieden van operationeel leases van opwaarderingsinstallaties voor de productie van groengas uit biogas bij co-vergistingsinstallaties
www.bioleasenederland.nl

30% 1
2006
10

BioMethanol Chemie Holding B.V.,
Farmsum
Aandelen
Achtergestelde lening

Productie van en handel in (bio)methanol
www.biomcn.eu 

24,9% 1
2017
11

Biopack Packaging B.V.,
Appingedam
Achtergestelde lening

Produceren van duurzame verpakkingen
www.biopackpackaging.com

7
2013
12

Bosma Transport & Opslag B.V.,
Heerenveen
Achtergestelde lening

Specialist op het gebied van transport, op- en overslag van gevaarlijke stoffen
www.bosma-logistiek.nl

22
2016
13

Bouw7 B.V.,
Dokkum
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en exploiteren van software voor de bouwsector
www.bouw7.nl

17
2015
14

Carduso Capital B.V.,
Groningen
Aandelen

Fonds dat zich richt op technologiebedrijven die gebaseerd zijn op kennis aanwezig of afkomstig uit het wetenschapscluster in en rondom UMCG en RUG
www.cardusocapital.com

16% 3
2010
15

Catawiki B.V.,
Assen
Aandelen

 

Online veilingplatform voor unieke objecten.
www.catawiki.com 

10,4% 596
2009
16

Conoship International B.V.,
Groningen
Aandelen

Ingenieursbureau voor scheepsontwerpen en -aanpassingen. Broker voor reders en werven
www.conoship.com 

1,0% 29
2015
17

Databank Kennis = Markt B.V.,
Meppel
Achtergestelde lening

Het adviseren, ontwerpen, realiseren en onderhouden van infrastructurele bouwwerken (bruggen, viaducten, tunnels en sluizen)
www.vanspijkerinfrabouw.nl

63
2004
18

Data B. Mailservice Holding B.V.,
Leek
Aandelen

Printen en verzenden of digitaal versturen van mailingen i.c.m. dienstverlening op het gebied van digitale databewerking, beheer en transacties
www.datab.nl

31,0% 63
2004
19

Dewulf Netherlands B.V.,
Winsum (FR)
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen, produceren en verkopen van machines gericht op het planten, het transport en het inschuren van aardappels
www.miedema.com

114
2009
20

Dutch Theatre Systems & Services B.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen, leveren, installeren, inspecteren en onderhouden van machines, constructies en besturingssystemen voor podia en theatertoepassingen
www.dts-2.com 

45,0% 19
2016
21

EcoloRO Holding B.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Afvalwaterzuivering van de textielindustrie
www.ecoloro.nl 

13
2016
22

Eeqo B.V.,
Assen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie en verkoop van biologische/duurzame schoonmaakmiddelen
www.eeqo.eu

3
2011
23

Embrace SBS B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en leveren van Social Business Software en het begeleiden van bedrijven die m.b.v. deze software de transitie willen maken naar een eigentijdse vorm van samenwerking
www.embracesbs.com

51
2010
24

Energy Developments Holding B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

EnerGQ is een systeem dat in staat is om, op basis van realtime analyse, het energieverbruik in de bedrijfsvoering te signaleren en te communiceren
www.energq.com

2
2015
25

Flexhydro Winschoten B.V.,
Winschoten
Achtergestelde lening

Ontwerpen, fabriceren, verkopen en reviseren van hydraulische cilinders
www.flexhydro.com

22
2014
26

Frisian Motors B.V.,
Bakkeveen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en assemblage van elektrisch aangedreven voertuigen
www.frisianmotors.nl

10
2011
27

Geo Plus Holding B.V.,
Scheemda
Aandelen

Verhuur van hydrografie en surveyschepen en aanvullende diensten (zeebodemonderzoek)
www.geoplus.nl

35% 34
2005
28

Global Environmental Solutions B.V.,
Joure
Aandelen
Achtergestelde lening

Ingenieursbureau en projectrealisatie van biogas-, water- en luchtreinigingssystemen
www.dirkse-milieutechniek.com

 

35% 65
2002
29

GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH,
Coevorden
Aandelen

Ontwikkeling en exploitatie van het grensoverschrijdend bedrijventerrein Europark Coevorden-Emlichheim
www.gvz-europark.eu

 

41,3% 1
2010
30

Hanggo B.V.,
Rolde
Achtergestelde lening

Productontwikkeling, productie en vermarkting van een innovatief ophangsysteem
www.hanggo.eu

1
2015
31

Heeren-3 Beheer B.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen en verkopen van projectmanagementsoftware
www.process2view.nl

2013
32

Hoitsema Beheer B.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

Etikettendrukkerij
www.hoitsema.nl

 

 

49,0% 79
2016
33

Horus Holding B.V.,
Bedum
Aandelen
Achtergestelde lening

Platform voor vastleggen en analyseren van data
www.horus.nu

15% 18
2017
34

HUG B.V.,
Drachten
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en exploitatie van een infraroodsauna
 

2
2017
35

Hulotech Group B.V.,
Stadskanaal
Achtergestelde lening

Ontwikkeling van producten middels 3D printing
www.hulotech.nl

2
2016
36

Jellow B.V.,
Groningen
Aandelen

Ontwikkeling en exploitatie van een online platform gericht op bemiddeling tussen freelance professionals en bedrijven
www.jellow.nl

3,9% 11
2007
37

Kalooga B.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

Technologieleverancier voor het ontsluiten van databases met afbeeldingen voor nieuws websites
www.kalooga.nl  

35,2% 4
2013
38

Kampen Mechanical Group B.V.,
Hoogezand
Aandelen
Achtergestelde lening

Technische dienstverlener op het gebied van
leidingssystemen en alle toebehoren rondom
leidingssystemen zoals pompen en andere installaties
www.kampencare.com

 

45,0% 81
2015
39

Kastiel Groep B.V.,
Drachten
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, assemblage en verkoop van lockers, sloten, garderobesystemen en uitgiftesystemen
www.sonesto.nl

18
2004
40

Kiadis Pharma N.V.,
Groningen
Aandelen

Kiadis Pharma is een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische ontwikkelingsfase dat zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en toekomstige commercialisering van cellulaire immunotherapie producten voor de behandeling van bloedkankers en erfelijke bloedziektes.
www.kiadis.com

2,8% 61
2017
41

KNN Bioplastic B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en verkopen van high-end bioplastics
www.knnbioplastic.nl

3
2017
42

KNN Cellulose B.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Het winnen, opwerken en toepassen van cellulose
www.knncellulose.nl

2
2017
43

Led Factory B.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Productie en vermarkting van met name led verlichtingssystemen voor de agrarische sector
www.ledfactory.nl

13
2015
44

Level Up Assist B.V.,
Leek
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve zorgproducten
www.levelupassist

5
2017
45

LinkBundle Holding B.V.,
Groningen
Aandelen

Het aanbieden van een digitale, performance managementtool/rapportage platform
www.linkbundle.com

25% 3
2012
46

Longbloom B.V.,
Zuidlaren
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en productie
van boeketten van
gestabiliseerde bloemen
www.longbloom.com

1
2016
47

M4Four International B.V.,
Kolham
Aandelen
Achtergestelde lening

Productie, verkoop en distributie van digitaal geprinte kunststof vloeren
www.m4four.nl

20% 14
2016
48

Mastiline B.V.,
Heerenveen
Aandelen
Achtergestelde lening

Ontwikkelen van een meetinstrument om vroegtijdig mastitis bij koeien te kunnen ontdekken
www.mastiline.nl

17,5% 5
2017
49

Mundu B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling van software voor en exploitatie van digitale billboards
www.mundu.nl

10
2012
50

MXR Podoblock B.V.,
Midlaren
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie en verkoop van vernieuwde en geavanceerde röntgen-
accessoires voor paardendierenartsen
www.mxr.nl

4
1994
51

NEDMAG Holding B.V.,
Veendam
Aandelen

Productie van dead burned magnesia en andere producten op basis van magnesiumhoudend zout
www.nedmag.nl

50,0% 152
2007
52

No Noises Holding B.V.,
Sneek
Aandelen
Achtergestelde lening

Producent van akoestische materialen
www,cellisolatie.nl

 

20% 1
2015
53

Organ Assist B.V.,
Groningen
Aandelen

Verkoop van apparaten waarmee organen over een langere periode van tijd behouden blijven en waardoor de slaagkans van een transplantatieprocedure wordt verhoogd
www.organ-assist.nl

10,0% 15
2017
54

Original G B.V.,
Delfzijl
Aandelen
Achtergestelde lening
 

Het verstrekken van bacteriele tests,  met name op het gebied van diagnostische, analytische en therapeutische onderzoeken in de (geprotocolleerde) geneeskunde
www.detactdiagnostics.com

8
2008
55

Orteq Ltd.,
Londen
Aandelen

 

 

Ontwikkeling, productie en vermarkting van bioafbreekbaar meniscusmateriaal, dat zowel stevig als poreus is
www.orteq.com

0,2% 6
2014
56

PendraCare Holding B.V.,
Leek
Achtergestelde lening

Ontwikkelen, produceren en verkopen van hoog kwalitatieve diagnostische- en guiding katheters en specialistische katheters met meetsystemen
www.pendracare.com

138
2017
57

Pharma Connect Capital B.V.,
Groningen
Aandelen

Farmaceutisch fonds
 

23,8% 1
2011
58

Polyganics Holding B.V.,
Groningen
Aandelen

Ontwikkeling van medische producten op basis van eigen polymeer patent positie
www.polyganics.nl

20,3% 49
2016
59

Popken Metaal Holding B.V.,
Assen
Aandelen

Exploitatie van een metaalwarenfabriek, gespecialiseerd in ontwikkelen en leveren van metalen profielen
www.popken.nl

49% 10
1976
60

Prins Holding N.V.,
Dokkum
Aandelen
Achtergestelde lening

Beheermaatschappij

79,2% 1
2008
61

Professionele Distributiegroep B.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen en leveren van computersoftware
www.prodist.nl

18
2014
62

ProStair Holding B.V.,
Heerenveen 
Aandelen 
Achtergestelde lening

Productie, verkoop en montage van trappen
www.devriestrappen.nl

10% 97
2017
63

Recuperate Medical B.V.,
Roden
Aandelen

Ontwikkeling en verkoop van de Cryolijm Processing Applicatie (CPA) disposable
www.recuperatemedical.com

11,5% 5
2015
64

Sievecorp Europe B.V.,
Leek
Achtergestelde lening

Filtratietechnologie, waarmee bacteriën en sporen van bacteriën uit vloeistoffen kunnen worden gefilterd
www.sievecorp.com 

18
2015
65

Simplicate Holding B.V.,
Groningen
Aandelen

Online bedrijfssoftware waarmee de kernprocessen binnen een organisatie kunnen worden beheerd
www.simplicate.nl

25,0% 22
2002
66

Smit Sappemeer Beheer B.V.,
Sappemeer
Aandelen
Achtergestelde lening

Het kweken, veredelen en ver-
handelen van sierteelt-
producten
www.smitkwekerijen.nl

34,4% 172
2006
67

Solenne B.V.,
Groningen
Aandelen

Een chemie-gebaseerd bedrijf, dat zich richt op de ontwikkeling, productie en verkoop van een familie moleculen die hun toepassing vinden als semi-conductor in plastic zonnecellen en andere plastic elektronica toepassingen en als antioxidant in huidverzorgingsproducten
www.solennebv.com

16,1% 6
2017
68

Stabi Alert B.V.,
Bedum
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen en vermarkten van hoekmeting en trillingsapparatuur
www.stabialert.nl

6
2014
69

StoreContrl International B.V.,
Assen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en vermarkten van geïntegreerde kassasystemen
www.storecontrl.nl

4
1995
70

Strating Beheer B.V.,
Oude Pekela
Achtergestelde lening

Producent van gebakken strengperssteen in diverse maten en
kleurnuanceringen
www.strating.nl

17
2017
71

Sustainder Holding B.V.,
Emmen
Aandelen
Achtergestelde lening

Armaturenfabrikant
www.sustainder.com

25% 23
2007
72

TCN SIG Telehousing B.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Datacenters Eemshaven en Groningen
www.tcndatahotels.com

8
2017
73

Van der Tempel Holding B.V.,
Nij Beets
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en exploitatie van een krattendroger
www.tempel-dry-systems.nl

3
2016
74

Verkooppartner B.V.,
Assen
Achtergestelde lening

Bieden van verkoopondersteuning en opleiden van medewerkers
www.verkooppartner.nl
 

14
2015
75

VIA Drupsteen Holding B.V.,
Sneek
Achtergestelde lening

Omgevingsvisualisatie
www.theimagineers.com

 

23
2010
76

Vleems Holding B.V.,
Emmen
Achtergestelde lening

Exploitatie van een bakkerij en de productie en handel van gemaksvoedingsproducten
www.vleemsfood.nl

61
2016
77

Vripack Beheer B.V.,
Sneek
Achtergestelde lening

 

Architectenstudio in de jacht- en deels scheepsbouw
www.vripack.com

48
2015
78

Web-IQ B.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

IT bedrijf dat in opdracht speciale zoekopdrachten op het internet uitvoert. Het betreft hier opdrachten waarbij de vastlegging en de informatiefiltering zoals zoekmachines als Google dat doet, niet gewenst zijn.
www.web-iq.eu

33,5% 9
2016
79

Werktrend B.V.,
Stedum
Achtergestelde lening

Startersportaal voor werkzoekende
www.dit-werkt.nl

3
2005
80

Wireless Value Beheer B.V.,
Emmen
Aandelen

 

Het ontwikkelen en produceren van draadloze sensorsystemen in RF netwerken met centrale data bewerking en ontsluiting op afstand
www.wirelessvalue.nl

 

13% 11
2012
81

WS Kalsbeek Holding B.V.,
Tynaarlo
Achtergestelde lening

 

Dienstverlener op het gebied van water en lucht, onder te verdelen in drie kernactiviteiten: Waterbehandeling, Legionella en VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu).
www.kalsbeek.net

 

50
2014
82

Zonderland Holding B.V.,
Joure
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie, verkoop en handel van landbouwwerktuigen
www.zonderland-machinehandel.nl

18

Bijlage 6 - Milieu-impact

Milieu

De NOM draagt op positieve manier bij aan verschillende milieu-gerelateerde aspecten via de ontwikkeling van innovatieprojecten. Dit wordt gemeten met de indicator Investeringen in Innovatie. De innovatieprojecten waarin de NOM deelneemt worden beschreven in NOM Business Development.

De interne milieu-impact van de NOM als dienstverlener is beperkt. Daarom meten wij een aantal aspecten, maar hebben wij nog geen doelen gesteld met betrekking tot interne milieuaspecten.

Voor intern verbruik zijn de volgende indicatoren vastgesteld:

Indicatoren Eenheid 2015 2016 2017
Gebruikte materialen        
Drukwerk aantal pagina's 234.000 295.764 248.483
Papierverbruik aantal zwart-wit kopieën 129.063 113.172 94.474
  aantal kleur kopieën 119.255 133.444 106.481
Tonerverbruik gram zwart 3.095 2.369 2.096
  gram kleur 2.472 2.897 2.548
Energieverbruik        
Elektriciteit* kWh 25.477 29.976 36.830
Gasverbruik** m3 11.446 10.100 11.867
Energieverbruik per FTE GJ/fte 11,38 10,72 12,74
         
Transport        
Gereden door wagenpark km 357.211 0 0
Zakelijke ritten eigen vervoer*** km 175.831 513.472 543.321
         
CO2 uitstoot        
Scope 1: Gasverbruik CO2e kg 20.465 18.061 22.428
Scope 2: Elektriciteit CO2e kg 12.489 14.695 15.211
Scope 3: Wagenpark en zakelijk eigen vervoer CO2e kg 115.555 112.964 119.531
Totaal CO2 CO2e kg 148.509 145.720 157.169

Tabel 29: Intern verbruik

Figuur 17: CO2 emissie naar scope

Toelichting op de milieu-data

De hoeveelheid drukwerk lag in 2017 lager dan in voorgaande jaren, onder andere door te sturen op het aantal digitale abonnees van ons blad NOMMER.

*Het energiecontract loopt sinds 2013 via de verhuurder van het bedrijfspand waarin de NOM gevestigd is. De huidige leverancier, MAIN Energie, levert groene stroom. In 2015 is er een slimme meter in het pand geïnstalleerd waarmee wij het verbruik van de NOM kunnen uitlezen in plaats van het hele pand. Toch is in 2017 het verbruik van elektriciteit en gas omhoog gegaan.

**Sinds 2015 is het gasverbruik anders gerapporteerd dan in de jaren daaraan voorafgaand. Voorheen werd het volledige gasverbruik van het bedrijfspand opgegeven. Daar de NOM 47% van het pand gebruik maakt, rapporteren we 47% van het totaal verbruik van 24.414 m3 gerapporteerd. 

***Voor het zakelijk vervoer is in 2015 een nieuwe mobiliteitsregeling geëffectueerd als vervanging van de leaseregeling die is afgebouwd. Per 2016 hebben we geen wagenpark meer. Om deze reden zijn we vanaf 2014 begonnen alle zakelijke ritten met eigen vervoer te registreren en te rapporteren. Omdat deze post (zakelijke ritten met eigen vervoer) alle transport vervangt, is deze post gestegen ten opzichte van vorig jaar. De verwachting is dat deze regeling ook zal leiden tot het maken van bewustere vervoerkeuzes. Het totaal aantal gereden zakelijke kilometers met eigen vervoer is in 2017 wat toegenomen.