Het bestuur

Het bestuur van de NOM wordt statutair uitgeoefend door de directeur die de vennootschap in rechte vertegenwoordigt. De directeur conformeert zich volledig aan het principe ter zake van zijn verantwoordelijkheid en zijn verantwoordingsplicht voor het naleven van wet en regelgeving, het beheersen van risico’s en de geïdentificeerde materiële onderwerpen. Aan de daarop betrekking hebbende best practice bepalingen wordt voldaan. De manier waarop wij onze risico's beheersen is beschreven in het hoofdstuk Risico's en beheersmaatregelen.

De nevenfuncties van de directeur en van diens plaatsvervanger worden vermeld in Bijlage 4 - Profielschets van de directie.