Financiële positie NOM

Romke Groeneveld, FlexHydro

Financiële positie NOM

Wij geven in deze paragraaf inzicht in onze financiële positie door in te gaan op ons resultaat, het huidige vermogen en de ontwikkeling van onze liquiditeit. De jaarrekening gaat in meer detail in op de financiële prestaties over 2017.

Resultaatontwikkeling

De renteopbrengsten, dividenden, opbrengsten op participaties en overige resultaten op participaties van NOM Finance hebben geleid tot een positief resultaat voor het boekjaar 2017. Het resultaat van NOM FDI en BD is conform 2016 ook in 2017 nihil. Dit nihil resultaat wordt behaald door de overeengekomen additionele financiering die als verliescompensatie wordt ingezet.

De weergegeven tendens weerspiegelt het karakter van de NOM, dat gekenmerkt wordt door onvoorspelbaarheid van de ontvangst van dividenden en de opbrengst door verkopen van participaties. Gegeven het type bedrijven waarin NOM investeert, laat het rendement op investeringen zich vaak pas na een aantal jaren zien. Onze prestaties zijn hierdoor beter zichtbaar vanuit meerjarig perspectief.

Figuur 8: Resultaatontwikkeling NOM (in € miljoen)

Resultaat 2013 2014 2015 2016 2017
Finance 2,5 9,5 3,2 14,6 6,0
Ontwikkelingsbedrijf ‑0,1 ‑0,5 ‑0,4 0 0
NOM totaal 2,4 9 2,8 14,6 6,0

Tabel 22: Resultaatontwikkeling NOM voor belastingen (in € miljoen)

Vermogensontwikkeling

Om risicodragend kapitaal te kunnen verstrekken is door de aandeelhouders kapitaal ingebracht. De aandeelhouders stellen als eis aan dat de koopkracht van het door hen beschikbaar gestelde vermogen in stand blijft. Dat wil zeggen dat de NOM na aftrek van haar kosten in vijfjarig perspectief een rendement boekt dat tenminste gelijk is aan het inflatiepercentage (doelvermogen). Het beschikbaar gestelde vermogen verhoogd met de inflatiecorrectie en minus dividenduitkeringen wordt aangemerkt als doelvermogen.

De 5-jaarsperiode loopt van 1 januari 2016 tot en met december 2020. Het vermogen was bij aanvang in 2016 € 52,8 miljoen en is ultimo 2017 met € 6,2 miljoen gestegen tot € 59,0 miljoen. Door de positieve resultaten in 2016 en 2017 is het vermogen van de NOM ultimo 2017 wederom groter dan het doelvermogen (€ 38,8 miljoen), waarmee aan de doelstelling van de aandeelhouders wordt voldaan.

Figuur 9: Vermogensontwikkeling (in € miljoen)

  2013 2014 2015 2016 2017
Vermogen 70,5 79,5 72,3 52,8 59,0
Doelvermogen 70,3 71,1 61,5 38,4 38,8

Tabel 23: Vermogensontwikkeling (in € miljoen)

Liquiditeitsontwikkeling

De liquiditeitspositie van de NOM is in 2017 afgenomen. Dit komt met name door toegezegde dividenduitkeringen aan de aandeelhouders, waarvan in 2017 het laatste deel van €12 miljoen is uitgekeerd. Hiertegenover staat een positieve kasstroom door met name opbrengsten op verkopen van participaties en ontvangen dividenden.

Figuur 10: Liquiditeitsontwikkeling

  2013 2014 2015 2016 2017
Aangegane verplichtingen 4,3 6,3 10,9 13,5 16,3
Beschikbaar voor financiering 46,9 52,6 30,3 25,7 15,5*

Tabel 24: Liquiditeitsontwikkeling (in € miljoen) *exclusief beschikbare liquide middelen voor overige afspraken met Provincies