Fondsbeheer door NOM Fonds Support Noord

In 2016 is Fonds Support Noord (FSN) als afdeling opgezet binnen de NOM. FSN staat onder leiding van de Fondsenmanager en valt hiërarchisch onder de manager Finance. Binnen FSN wordt het operationele fondsenmanagement uitgevoerd voor eigen fondsen van de NOM en voor de beheerde fondsen van derden. De eigen fondsen zijn het Aanjaagfonds en het Groei- en Overnamefonds. De beheerde fondsen zijn de provinciale fondsen MKB Fonds Drenthe, Investeringsfonds Groningen (IFG) en Doefonds Fryslân en het InnovatieFonds Noord-Nederland. 

Het Doefonds Fryslân gaat sinds januari 2018 verder als de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). De naamswijziging gaat gepaard met een uitbreiding van de doelgroep: zij richt zich niet alleen meer op innovatieve bedrijven, maar ook op bedrijven met export- en groei-ambities.  Het MKB Fonds Drenthe heeft eveneens een brede doelgroep en richt zich op start en groei van MKB-ondernemingen. Het IFG richt zich deels op fonds-in-fonds investeringen en op de financiering van nieuw te vestigen ondernemingen in de provincie Groningen. Tot slot is er het Groeifonds (opgericht door de Economic Board Groningen), dat risicodragend kapitaal investeert in ondernemingen in de zogenaamde “aardbevingsgemeentes” van Noord-Groningen.

Het Fondsmanagement beslaat de volledige dienstverlening rondom de uitvoer van een fonds: van investment management, juridische ondersteuning (statuten, contracten) en administratieve taken tot en met de rapportages (intern en jaarekening en jaarverslag) en control. FSN levert een optimale dienstverlening aan haar klanten zonder onderscheid te maken tussen eigen of externe fondsen. FSN geeft zowel bestaande als nieuwe fondsinitiatieven de kans om een beroep te doen op de kennis, ervaring, processen en systemen van de NOM.

De drie provinciale fondsen en het Groeifonds zijn in zelfstandige bv’s ondergebracht, waarmee het beter mogelijk wordt om, aanvullend op investeringen uit de NOM zelf, ondernemingen in de regio te financieren. De FOM en het MKB Fonds richten zich binnen het MKB van de beide provincies gedeeltelijk op een andere doelgroep en op ondernemingen in een andere levensfase dan de NOM. Zo wordt risicodragende financiering bereikbaar voor meer MKB-ondernemingen. Voor de investeringen per fonds verwijzen we naar de resultaten en effecten van de NOM-fondsen.