Verslag van de RvC

Sytze Keuning, Bioclear Earth

Verslag van de Raad van Commissarissen

Als Raad van Commissarissen van N.V. NOM kijken wij met tevredenheid terug op het jaar 2017. NOM heeft op vrijwel alle doelstellingen prima gepresteerd. De medewerkers van de NOM hebben ook in 2017 laten zien dat zij met passie aan het versterken van de economie van Noord-Nederland werken en hebben daar een significante bijdrage aan geleverd.

De NOM slaagt er steeds beter in deze toegevoegde waarde over het voetlicht te brengen, bijvoorbeeld door meer aanwezig te zijn in de media. Dat doet ze over de volle breedte, zowel in de (regionale) kranten en de eigen “Nommer” als via de website en de sociale media. Gevolg is dat de NOM door ondernemers steeds beter gevonden en vaker ingeschakeld wordt.

De NOM heeft veel aandacht gekregen voor een aantal belangrijke projecten. Een voorbeeld daarvan is Chemport Europe, waarbij de business development en acquisitie rondom de vergroening van de chemie in Noord-Nederland regio-overschrijdend wordt aangepakt. In dit project, met een nieuwe aanpak en inzet op andere markten, wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht tussen kennisontwikkeling op Campus Groningen (Rijksuniversiteit en Hanze Hogeschool), basischemie in Delfzijl en toepassingen op Emmtec in Emmen.

Ook met de TopDutch campagne, in eerste instantie opgezet om een Gigafactory van Tesla naar Noord-Nederland te halen, is veel positieve publiciteit behaald. Inmiddels is besloten om TopDutch als merk neer te zetten voor de economie in Noord-Nederland en daaronder campagnes op te zetten om meer bedrijven naar de regio te halen. De drie provincies hebben zich alle achter dit initiatief geschaard.

Een derde voorbeeld betreft de ontwikkelingen rondom High Tech Systems and Materials (HTSM). De NOM heeft in de afgelopen jaren 2 fieldlabs ontwikkeld, Region of Smart Factories en Added, die beide veel positieve resultaten genereren en ook in de media met enige regelmaat onder de aandacht worden gebracht. Added is een nieuw te ontwikkelen Shared Smart Factory. Dat is een hoog geautomatiseerde fabriek, waarin MKB-bedrijven hun productie kunnen onderbrengen. Samen met Sustainder (slimme lichtarmaturen) is dit ontstaan uit het voormalige Philips Lighting in Emmen.

In 2017 is het traject “ondernemingen doen groeien”, dat in 2016 is ingezet, verder uitgerold. Dit traject heeft tot doel om, nog meer dan in het verleden, de klant centraal te stellen. Dat betekent voor de organisatie van de NOM dat er door de medewerkers van verschillende disciplines meer en beter samengewerkt gaat worden. Daarbij is het succes van de onderneming die aanklopt voor ondersteuning, het doel. Wij zien dat dit steeds vaker succesvol wordt toegepast en ook tot verrassende resultaten leidt. Dat versterkt ook het beeld van de NOM van een organisatie die er niet alleen is om ondernemingen te financieren. De NOM kijkt integraal naar wat ondernemingen nodig hebben om een volgende stap te kunnen maken en neemt al die aspecten mee, of dat nou gaat om nieuwe huisvesting of innovaties in productieprocessen. De NOM heeft een groot netwerk in Noord-Nederland en is dus, als geen ander, in staat partijen met elkaar te verbinden.

Mede dankzij de NOM is er in het afgelopen jaar door (Noord-Nederlandse) ondernemingen flink geïnvesteerd in groei, nieuwe faciliteiten en in innovatie waarbij tevens een groot aantal nieuwe en hoogwaardige banen is gecreëerd. Ook voor het komend jaar ziet de pijplijn er goed uit. De verwachting is dat ook het komend jaar de doelstellingen die de NOM heeft afgesproken met haar aandeelhouders zullen worden gehaald.

In 2016 hebben de provincies een veel groter belang gekregen in de NOM en is ook de governance onder handen genomen, onder andere door een afzonderlijke investeringscommissie (IC) in het leven te roepen. Het afgelopen boekjaar was het eerste jaar waarin deze nieuwe structuur heeft gefunctioneerd en daarom kunnen we nu ook verslag doen van onze eerste observaties.

Het is ons inziens het belangrijkste dat de professionele manier waarop de NOM functioneert verder is versterkt. Het scheiden van de functies toezicht en investeringsbeslissingen heeft er toe geleid dat beide verbeterde aandacht krijgen. De behandeling van financieringsvoorstellen ligt nu bij de IC, waarvan de leden veel expertise in huis hebben om dit op een goede en effectieve wijze te doen. Daardoor ligt de focus van de RvC nu meer op de governance van de NOM. Ook het grotere evenwicht in de samenstelling van beide organen, zowel qua leeftijd als gender, blijkt in de praktijk positief uit te werken. Het afgelopen jaar is uitgebreid aandacht besteed aan aspecten als risicomanagement, privacy en dataveiligheid en aan HRM. In de huidige RvC is hiervoor de expertise ook nadrukkelijk aanwezig. In het komende jaar zal de RvC blijvend aandacht besteden aan alle aspecten van de bedrijfsvoering.

 

R. Rabbinge, voorzitter Raad van Commissarissen

Een kort overzicht van de activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2017

 • De RvC vergaderde zes maal in de aanwezigheid van de directie.
 • De directie heeft de RvC toegelicht hoe zij met cyber security en aangescherpte privacywetgeving omgaat.
 • De door de directie opgestelde risicoanalyse is in de RvC uitgebreid besproken.
 • De RvC heeft kennis genomen van de communicatiestrategie van de NOM.
 • Er werd kennis genomen van elf nieuwe financieringen uit het Aanjaagfonds.  De RvC heeft 1 aan haar voorgelegd herfinancieringsvoorstel uit het Groei & Overname fonds goedgekeurd en nam kennis van zes aandelenverkopen waarvoor geen formele toestemming vereist was.
 • Maandelijks werd de RvC geïnformeerd over mutaties en ontwikkelingen in de portefeuille. Tweemaal werden de gehele portefeuille en de daaraan verbonden risico’s besproken.
 • Aan de hand van de kwartaalrapportages werd de financiële performance van de NOM besproken.
 • In een aantal vergaderingen is het meerjarenplan van de NOM besproken en waar nodig geamendeerd.
 • De RvC is geïnformeerd over ontwikkelingsprojecten en de daaraan verbonden risico’s en over lopende acquisitietrajecten.
 • Waar nodig zetten leden van de RvC zich in richting politiek en bestuurders om de rol van de NOM onder de aandacht te brengen en het belang daarvan kracht bij te zetten.
 • De RvC heeft eenmaal buiten de aanwezigheid van de directie haar eigen functioneren en het functioneren van de directie geëvalueerd.

Preadvies

Preadvies

Wij adviseren de aandeelhouders om de balans, winst en verliesrekening en de toelichting op de Algemene vergadering voor Aandeelhouders vast te stellen. Inzake het resultaat stellen wij voor de winst van € 6,2 miljoen toe te voegen aan de overige reserves.

Raad van Commissarissen, 20 april 2018

Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge, voorzitter

B.P. Woldring

Mr. S.E. Korthuis

A.M.C. Kuks

Drs. J. Kruse (non-voting member)