Hoe wij waarde creëren

Noel Wilson, Jellow

Onze hernieuwde strategie en missie

Wij zijn overtuigd van de kracht van Noord-Nederland en willen bijdragen aan een gezond en duurzaam Noord-Nederland voor ons en onze kinderen. Voor de NOM betekent dit: het op de juiste wijze stimuleren van de Noord-Nederlandse economie waarbij we rekening houden met trends en ontwikkelingen in de omgeving.

In 2017 is een begin gemaakt met de uitvoer van het meerjarenplan voor 2017-2020 ‘ondernemingen doen groeien’. Door de klantvraag centraal te stellen en actief met de klant mee te denken wordt deze groei optimaal gefaciliteerd. Primair helpen wij de ondernemer zelf verder met onze dienstverlening. Door onze kennis van de omgeving en de netwerken waarvan we deel uitmaken, verwijzen we waar nodig door naar en werken samen met instituties en marktpartijen. Die zien we als partners in het bijdragen aan economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Ook een doorverwijzing zien we als toegevoegde waarde voor de onderneming.

Het is onze overtuiging dat wij, door in te zetten op ondernemerschap, maximaal bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van de economische structuur in Noord-Nederland. Onze hernieuwde missie is dan ook:

De NOM draagt bij aan de ontwikkeling van de economie in Noord-Nederland door:

 • Ondernemingen te ondersteunen bij de ontwikkelsprongen die ze tegenkomen;
 • Instituties (overheden, kennisinstellingen etc.) te ondersteunen die daaraan bijdragen.

De NOM wil de economische structuur in Noord-Nederland versterken door het stimuleren van duurzaam winstgevende economische activiteiten. Dat doen we vanuit onze expertise op het gebied van investeren en financieren, innoveren en acquireren.

Als NOM richten we onze dienstverlening op ondernemingen die (willen) groeien, (willen) innoveren; en een significante toegevoegde waarde leveren aan de economie in Noord-Nederland.

In een aantal sectoren waar sprake is van kansrijke economische clustering brengen we onze dienstverlening actief naar voren. Het gaat hierbij om de volgende sectoren:

 • Watertechnologie
 • Life-Sciences
 • Agri-food
 • Biobased (inclusief groene chemie en materialen)
 • Big-data / IT
 • HTSM (High Tech Systems & Materials)

In lijn met de nieuwe strategie hebben wij de volgende prestatie-indicatoren vastgesteld die wij vanaf 2018 zullen meten en waarover wij in het jaarverslag 2018 zullen rapporteren 

Buitenlandse investeringen (acquireren)

 • aantal succesvolle projecten
 • nieuwe arbeidsplaatsen
 • investeringen
 • aantal Investor Relations gesprekken

Business Development en Innovatie (innoveren)

 • aantal succesvolle projecten
 • investeringsvolume in innovatieprojecten

Financieren

 • aantal succesvolle financieringen
 • verstrekt kapitaal (alle beheerde fondsen)
 • startersfinancieringen (Flinc)

Klanttevredenheid

 • Net Promotor Score
 • Aantal nieuwe referenties

Voor Business Development en Financieringen worden de arbeidsplaatseffecten op dit moment nog niet volledig gemeten. Ons doel is om deze in 2018 in beeld te brengen.

Waardecreatiemodel

Via onze investeringen en kennis maken wij maatschappelijke impact. We creëren toegevoegde waarde voor ondernemingen in Noord-Nederland en daarmee dragen we bij aan economische groei- en innovatiekracht, werkgelegenheid en verschillende maatschappelijke oplossingen waaraan onze participaties en bedrijvenclusters werken. Ons waardecreatiemodel maakt inzichtelijk hoe wij waarde creëren voor Noord-Nederland.

Waardecreatiemodel

Waardecreatiemodel

Het model is opgebouwd naar input, het bedrijfsmodel, de output en de maatschappelijke impact van de NOM. Als input maken we gebruik van verschillende vormen van kapitaal, waarbij financieel, sociaal en intellectueel kapitaal van groot belang zijn. Behalve onze financiële middelen zijn het vooral onze kennis over financieren, acquireren en innoveren, onze kennis over de regio, en de verbinding met verschillende partijen en instituties die ervoor zorgen dat we ons optimaal voor Noord-Nederland kunnen inzetten.

Onze medewerkers zijn voortdurend in gesprek met ondernemingen, kennisinstellingen en overheden en volgen trainingen en opleidingen om de financiële kennis actueel te houden, maar ook op de hoogte te zijn van technologische ontwikkelingen of ontwikkelingen in de regio. De toegang die we hebben tot onze kennis- en samenwerkingspartners, onze financieringspartners en de rest van ons netwerk vormt een derde, voor ons belangrijk, kapitaal.

Door het werken vanuit onze visie en missie, en het sturen op onze strategie via het meerjarenplan, realiseren we output. Die resultaten zijn bijvoorbeeld het aantal verstrekte financieringen, maar ook gegenereerde leads en bedrijven die wij in de regio hebben behouden. Naast de maatschappelijke impact van deze output stellen we zo ook de eigen financiële positie van de NOM zeker.

Onze resultaten dragen bij aan de groei- en innovatiekracht voor onze regio. Dankzij onze kerntaken wordt geïnvesteerd in de regio, zowel door bedrijven die zich vestigen in Noord-Nederland als door partijen betrokken bij innovatieprojecten. Investeringen leiden tot indirecte investeringen, de spin-off van het werk van de NOM, waarvan de waarde voor de regio groot is. Ook dragen we bij aan werkgelegenheid via de creatie en het behoud van arbeidsplaatsen.

Naast deze sociaal-economische aspecten zijn veel van de bedrijven (participaties) waarin wij investeren bezig met producten of diensten die specifiek bijdragen aan bepaalde maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven als Detact Diagnostics en Organ Assist in de Life Sciences sector, of Sustainder, dat smart lighting en smart city-oplossingen levert in binnen- en buitenland. Ook de clusters waarbij we betrokken zijn, zijn bezig met complexe technologie voor maatschappelijke vraagstukken. De fieldlabs Region of Smart Factories (RoSF) en Technologies Added bijvoorbeeld, werken aan "slimme" productieprocessen voor de High Tech maakindustrie.